Bezpłatna opieka stomatologiczna Drukuj

Informacja dla rodziców/pełnoletnich uczniów o zakresie bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski

                                                                                                             Sandomierz, dnia 03.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Rodzice, pełnoletni Uczniowie,

            Zarząd Powiatu w Sandomierzu w uzgodnieniu z dyrektorami szkół informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. zawarł porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski finansowanych ze środków publicznych.

 

W wyniku podpisania porozumienia opieką stomatologiczną zostanie objęte ok. 2 200 uczniów sandomierskich szkół ponadpodstawowych.

            Świadczenia stomatologiczne w ramach opieki stomatologicznej nad uczniami będą wykonywane przez:

NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii Dorota Dąbrowska

z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Długiej 8

 

Szczegółowe informacje na temat podmiotu leczniczego są dostępne na stronie internetowej:

http://www.scsdent.pl/

Wyboru podmiotu leczniczego z siedzibą w Sandomierzu dokonano z uwagi na następujące przesłanki:

1)                 jest on objęty kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie którego świadczy usługi z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,

2)                 jest gabinetem stacjonarnym,

3)                 zaproponował dogodne dla uczniów i rodziców godziny leczenia stomatologicznego oraz rejestracji pacjentów,

4)                 posiada wykwalifikowaną kadrę – lekarzy dentystów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

            Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) lekarz dentysta wykonywał będzie:

1)                 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życiapo uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego,

2)                 profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, któresą sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów,

- określone w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

            Do udzielenia świadczenia uczniowi, który ukończył 16 lat wymagana jest zgoda rodziców oraz pacjenta.

            Lekarz dentysta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta, który nie ukończył 18. roku życia i przybył na wizytę bez rodzica, o ile nie zachodzą okoliczności, w których zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

            Zgodnie z zarządzeniem Nr 120/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2019 r. świadczenia stomatologiczne udzielane uczniom są nielimitowane.

            W załączeniu wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1199).

            Szczegółowe informacje o zakresie świadczeń gwarantowanych możecie Państwo uzyskać bezpośrednio w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii w Sandomierzu.

            Termin realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia zostanie ustalony z dyrektorami szkół w harmonogramie przyjętym odrębnie dla każdej ze szkół. Harmonogram ten zostanie przekazany do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów.

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii u lekarza dentysty lub w szkole u pielęgniarki albo higienistki szkolnej. Powyższe informacje nie będą udzielane telefonicznie.

            Prosimy aby rejestrować uczniów do leczenia i profilaktyki bezpośrednio w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie, rejestracja telefoniczna: 15 832 81 52 lub Szkolny Gabinet Stomatologiczny, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz – rejestracja telefoniczna 15 832 25 63 lub telefon kom.: 884 016 061

Podczas rejestracji uczniów w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii należy podać nazwę szkoły oraz klasę, do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko ucznia oraz jego PESEL. Przed wizytą w NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii uczniowie powinni okazać ważną legitymację szkolną.

Na wizytę u lekarza dentysty uczeń zgłasza się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w terminie wskazanym w rejestracji. Świadczenia ogólnostomatologiczne będą udzielane po okazaniu legitymacji szkolnej ucznia, wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych i złożeniu stosownych oświadczeń.

W ramach realizacji porozumienia podjęte zostaną również działania we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów, które będą przeprowadzane w szkołach.

Rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten, z którym organ prowadzący zawarł porozumienie.

Powyższą informację zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu (www.powiat.sandomierz.pl), na stronach poszczególnych szkół ponadpodstawowych oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście.

Poniżej w załączeniu:

1.  Mapka dojazdowa do gabinetu dentystycznego.

Mapy Google: https://goo.gl/maps/AJwRLM8sAZHGZhhr7

2. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji (Załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).

3. Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia (Załącznik nr 10 do w/w rozporządzenia).

4. Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych (Załącznik nr 11 do w/w rozporządzenia).

5. Porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży pomiędzy Powiatem Sandomierskim a NZOZ Sandomierskie Centrum Stomatologii, Dorota Dąbrowska.