UAKTUALNIONY HARMONOGRAM elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych Drukuj

UAKTUALNIONY HARMONOGRAM elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Sandomierskiego

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

 

1 krok: Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/sandomierz

2 krok: Wpisz wymagane dane osobowe we wniosku. Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz login i hasło, które należy wydrukować i zachować.

3 krok: Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. Po zarejestrowaniu można dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski, a w nich możesz wybrać dowolną liczbę klas. Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół ale konkretną szkołę np.: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przez klasę należy rozumieć profil/zawód. Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć i odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.

4 krok: Wydrukuj wniosek rekrutacyjny !!!

5 krok: Podpisz wniosek. Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.

6 krok: Podpisany wniosek złóż tylko w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji we wniosku). Złożenie wniosku jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Pamiętaj!!!! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7 krok: Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Masz na to czas od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. Uzupełnij wniosek o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

8 krok: Sprawdź listę. 12 sierpnia 2020 r. będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

9 krok: Potwierdź chęć podjęcia nauki. Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na liście osób zakwalifikowanych, to od 13 do 18 sierpnia 2020 r. potwierdź swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Pamiętaj !!!! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie nie zostaniesz przyjęty do szkoły.

10 krok: Sprawdź listę. 19 sierpnia 2020 r. szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do danej szkoły będzie decydował dyrektor szkoły (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).