Elektroniczna rekrutacja Drukuj

Elektroniczna rekrutacja do klas I w 10 krokach

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r

1 krok: Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/sandomierz

2 krok: Wpisz wymagane dane osobowe we wniosku.

Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz login i hasło, które należy wydrukować i zachować.

3 krok: Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać.

Po zarejestrowaniu może dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski, a w nich możesz wybrać dowolną liczbę klas. Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół ale konkretną szkołę np.:

·         Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN,

·         Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN,

·         Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN.

Przez klasę należy rozumieć profil/zawód.

Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć i odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.

4 krok:Wydrukuj wniosek rekrutacyjny !!!

5 krok: Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.

6 krok: Podpisany wniosek złóż tylko w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji we wniosku). Do wniosku dołącz wymagane oświadczenia i dokumenty. Złożenie wniosku jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Pamiętaj !!!! Wniosek nie złożony w wersji papierowej do szkoły, nie bierze udziału w rekrutacji.

7 krok: Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Masz na to czas od 26 do 30 czerwca 2020 r.

8 krok: 13 lipca 2020 r. będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

9 krok: Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na liście osób zakwalifikowanych, to od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. potwierdź swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Pamiętaj !!!! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie nie zostaniesz przyjęty do szkoły.

10 krok: 21 lipca 2020 r. szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących wolnymi miejscami, w terminie od 22 lipca do 21 sierpnia 2020 r.