Projekt "Akademia kompetencji kluczowych" Drukuj

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.KEN w Sandomierzu - już drugi rok uczestniczy w Projekcie "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" .

 Projekt ten jest realizowany w okresie 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2012 przez Unizeto Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu - zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4).Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową stanowią nauczyciele i uczniowie z pięciu województw tzw. Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości i języków obcych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.

Cele szczegółowe założone w projekcie to:
* Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych;
* Wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego;
* Wdrożenie Beneficjentów Ostatecznych do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie.

Działania w ramach projektu:

Szkolenia dla nauczycieli
* przygotowujące do obsługi testów zdalnych (2009 r.)
* przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu kompleksowego wykorzystania komputera i jego aplikacji oraz połączone z wpisaniem na listę akredytowanych egzaminatorów ECDL (2009, 2010 r.)

Szkolenia dla uczniów realizowane w latach 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012
* język angielski:
Celem zajęć będzie doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, prawidłowego wysławiania się, przełamanie bariery językowej, ale także zapoznanie i zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych. Podczas realizacji zajęć nacisk będzie kładziony na spotkania grup szkoleniowych z native speaker w miarę technicznych możliwości organizacji takich spotkań.
W szkole zostaną przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 30 godz. na grupę.

* kompleksowe wykorzystanie komputera i jego aplikacji:
Celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z takimi zagadnieniami, jak podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna czy usługi w sieciach informatycznych.
W szkole zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu kompleksowego wykorzystania komputera i jego aplikacji w wymiarze 120 godz. na grupę.
Każdy uczeń biorący udział w zajęciach będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w egzaminach. Po ich zdaniu uczeń uzyska tzw. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence).

* podstawy przedsiębiorczości:
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej i pobudzenie przedsiębiorczości. Zajęcia będą miały charakter praktycznych zajęć w zakresie tworzenia biznesplanu firmy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz roli instrumentów finansowych w życiu dorosłego człowieka (fundusze inwestycyjne, giełda, filar ubezpieczeniowy). Zastosowany zostanie tutaj mieszany proces edukacji (tzw. blended learning), wykorzystujący elementy kształcenia na odległość (e-learning) oraz zajęcia stacjonarne oparte na bazie ćwiczeń oraz gier edukacyjnych pobudzających inwencję uczniów.

Dla uczniów przewidziano nagrody za najlepsze wyniki w testach końcowych oraz za bardzo dobrą frekwencję na zajęciach.
W projekcie biorą udział uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich.
Koordynatorem szkolnym jest Pani Agata Łuczak, natomiast nauczycielami uczestniczącymi: Pani Edyta Łukaszek i Pan Jarosław Żuliński"