Sprawozdanie z działalności szkolnego koła PCK ,,Kropelka” Drukuj


 II semestr roku szkolnego 2009/2010


W drugim semestrze działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu. Celem podjętych działań było:

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Szkolne koło PCK „Kropelka” realizowało postawione sobie cele poprzez czynne oddawanie krwi, organizowanie spotkań propagujących honorowe krwiodawstwo wśród uczniów klas drugich i nauczycieli, systematyczne spotkania członków szkolnej drużyny  ratowniczej, pozyskiwanie nowych członków, współpracę z sandomierską drużyną ratowniczą, organizowanie spotkań w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie powiatu sandomierskiego. Propagowanie zdrowego stylu życia koło realizowało przez pomiar ciśnienia podczas szkolnych przerw, przeprowadzenie   Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz przeprowadzenie akcji promującej zdrowe odżywianie w sandomierskich przedszkolach. Kontynuowano również akcję mającą na celu pomoc materialną rodzinom młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. W drugim semestrze szkolne koło PCK pozyskało kilku wolontariuszy, którzy wspomagali akcję przeciwpowodziową. Szkolne koło wraz z kilkoma nauczycielami (p. Agnieszka Stasiak, p. Edyta Świstak, p. Marta Sykucka oraz s. Katarzyna Sowa) przeprowadziło akcję zbiórki darów dla poszkodowanych w majowej powodzi.

Efekty podjętych działań:

 •  ok. 40 litrów oddanej krwi;
 • udział w konkursie ,,Młoda Krew Ratuje Życie”;
 • zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą akcję promocyjną honorowego krwiodawstwa i reprezentowanie województwa w konkursie ogólnopolskim;
 • pozyskanie  6-u nowych członków do szkolnej drużyny ratowniczej;
 • w wyniku udziału w akcji „Bezpieczny Przedszkolak” młodzież kształciła postawę opiekuńczości oraz umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy;
 • czynne wspieranie działań sandomierskiej drużyny ratowniczej zaowocowało uzyskaniem przez nią nowego fantomu do ćwiczeń;
 • w wyniku systematycznego pomiaru ciśnienia krwi u dwóch uczniów wykryto nieznaczne nadciśnienie tętnicze i skierowano pod kontrolę lekarską;
 • Uczeń klasy III BTH Marcin Trojanowski reprezentował szkołę na etapie okręgowym Ogólnopolskie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Uzyskał tu ponad 70 punktów.  Znaczną część punktów uzyskał za przeprowadzenie akcji promującej zdrowy sposób odżywiania. Podczas tych działań dzieci z sandomierskich przedszkoli została zapoznana z piramidą żywienia i podstawami racjonalnego odżywiania się. Dzieci również otrzymały przygotowane kolorowanki z podstawowymi produktami żywnościowymi;
 • zajecie II miejsca w rejonowych zawodach drużyn ratowniczych;
 • rozdzielenie wśród wyłonionej młodzieży i ich rodzin żywności;
 • zebranie dużej ilości odzieży, żywności, środków chemicznych i higienicznych oraz rozdzielenie ich wśród potrzebujących osób. 

Opiekunowie szkolnego koła PCK dziękują wszystkim nauczycielom z udzieloną pomoc w realizacji zadań a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

kropelkam