Nasza oferta Drukuj

Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie

Klasa: Sportowa

W cyklu 3-letniej nauki szkoła oferuje współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego ( wyjazdy sportowo-szkoleniowe), obóz letni – zielona szkoła, obóz zimowy – biała szkoła, obozy wędrowne i rajdy (piesze, rowerowe, kajakowe), udział w masowych imprezach sportowych, turniejach szkolnych i pozaszkolnych, Zajęcia Dodatkowe - Sportowe ( 4 godz. tygodniowo ) – z różnych dyscyplin sportu, „Strefę Kibica” – udział w mistrzowskich zawodach i imprezach sportowych  różnych dyscyplin sportowych w kraju, przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na wyższe uczelnie (sportowe, mundurowe), stypendium dla najlepszego ucznia klasy sportowej, częściowe dofinansowanie do sprzętu sportowego.

 

Klasa: Podstawy Pożarnictwa

W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie pozyskują wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących z programem rozszerzonym: matematyka i chemii. W ramach zajęć „Podstawy pożarnictwa" uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: organizacyjno-prawnych podstaw służby w państwowej straży pożarnej, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, wyposażenia technicznego w jednostkach straży pożarnej, bezpieczeństwa budynków, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. W ramach zajęć z wychowania fizycznego poznają sporty pożarnicze. Zajęcia z "Podstaw pożarnictwa" odbywać się będą na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu i będą prowadzone przez zawodowych strażaków. Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje zajęcia pozalekcyjne:

• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
• kurs pływania i zdobycie karty pływackiej,
• kurs płetwonurka
• zimowy obóz sportowy z możliwością nauki jazdy na nartach i snowbordzie,

• uczestniczenie w zawodach pożarniczych,
• letni obóz sportowy.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na: kierunkach technicznych, w szkołach oficerskich i podoficerskich.
Dla najlepszego ucznia z klasy ufundowane będzie stypendium.

Klasa: ratownictwo medyczne

W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie pozyskują wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących z programem rozszerzonym: biologii i chemii. W ramach zajęć „Podstawy ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia" uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: anatomii człowieka z elementami fizjologii i patologii, stanów zagrożenia życia, ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych. Dzięki tym wiadomościom uczniowie uzyskują przygotowanie do organizowania działań ratowniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych:
• podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy,
• możliwość działania jako wolontariusz w grupie ratownictwa PCK,
• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem potwierdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy (odpłatnie),
• dodatkowe kursy doskonalące z zakresu ratownictwa medycznego
Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na kierunkach związanych z medycyną, ratownictwem medycznym, stomatologią, farmacją, weterynarią, biotechnologią, ochroną środowiska.
Dla najlepszego ucznia z klasy ufundowane będzie stypendium.

Klasa: podstawy wojskowości

Przedmioty z programem rozszerzonym: matematyka, fizyka
Nauczane języki: język angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski
W ramach zajęć „Podstawy wojskowości” uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: regulaminów wojskowych, szkolenia medycznego, strzeleckiego, inżynieryjno – saperskiego, taktycznego, profilaktyki ppoż., terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej, łączności i ochrony środowiska.
Zajęcia te mają na celu zapoznać uczniów ze specyfiką zawodowej służby wojskowej. Będą odbywać się one w Jednostce Wojskowej w Sandomierzu i w części wojskowej prowadzone będą przez żołnierzy zawodowych. Planowane są zajęcia poligonowe, wyjazdy do uczelni i jednostek wojskowych. W trakcie zajęć w Jednostce Wojskowej obowiązuje umundurowanie ćwiczebne.
Dla najlepszego ucznia z klasy ufundowane będzie stypendium.
Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje zajęcia pozalekcyjne:
• podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy,
• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem potwierdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy,
• kółko zainteresowań z zakresu podstaw żywienia i sporządzania potraw,
• zimowy obóz sportowy z możliwością nauki jazdy na nartach i snowboardzie,
• letni obóz sportowy.

Przykładowe kierunki studiów, na których można kontynuować naukę: kierunki techniczne, szkoły oficerskie i podoficerskie.


Technikum – 4 letnie

ZAWÓD: HotelaRZ

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się intensywną naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni hotelarskiej, a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w hotelach w Polsce i zagranicą - w hotelach w Grecji.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę w hotelach, biurach turystycznych, w organizowaniu nowych form usług turystycznych (np. agroturystyka) oraz w zakładach gastronomicznych.

Zawód: technik żywienia i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń nabywa wiedzę z technologii gastronomicznej, towaroznawstwa, zasad żywienia człowieka, urządzania zakładów gastronomicznych oraz podstawowy zakres wiedzy ekonomicznej. Zdobywa również wiedzę ogólnokształcącą. Uczeń w trakcie kształcenia odbywa zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych.
Możliwość kontynuowania nauki na studiach lub podjęcia pracy we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zawód: kelner

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń poznaje technologię gastronomiczną z towaroznawstwem, zasady żywienia człowieka, wyposażenie techniczne zakładów, bezpieczeństwo, higienę i prawo pracy oraz zakres wiedzy ekonomicznej. Uczeń zdobywa również wiedzę ogólnokształcącą. W trakcie nauki odbywa zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych. W kl. II i III odbywa praktykę zawodową śródroczną.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach lub podjęcia pracy we wszystkich typach zakładów gastronomicznych.

Zawód: technik obsługi turystycznej

W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, jak podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce. Uczeń w toku kształcenia odbywa praktykę zawodową oraz zajęcia praktyczne w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organizacjach turystycznych itp. W czasie nauki uczeń doskonali znajomość języków obcych, w tym szczególnie języka obcego zawodowego.
Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach lub też podjąć pracę w biurach podróży i wielu innych podmiotach turystycznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia

Zawód: kucharz

W trzyletnim cyklu kształcenia szkoła przygotowuje do pracy w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki), restauracjach, kawiarniach, punktach gastronomicznych i do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W procesie kształcenia uczeń poznaje zakres materiału teoretycznego i praktycznego z technologii i towaroznawstwa gastronomicznego, obsługi maszyn i urządzeń oraz podstaw żywienia. Uczniowie praktyczną naukę zawodu odbywają z dwóch nowoczesnych pracowniach gastronomicznych.
Oprócz przedmiotów zawodowych uczeń zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.
Szkoła daje możliwość kontynuacji nauki w Liceum dla Dorosłych.

LICEUM DLA DOROSŁYCH - 3 letnie

 W roku szkolnym 2015/2016 absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpocznął naukę w Liceum dla Dorosłych od razu w klasie drugiej.