Klauzula informacyjna - System Informacji Oświatowej (SIO) Drukuj

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej reprezentowany przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Sandomierzu ul. Wojska Polskiego 22, REGON 292448091, tel.15 8322243, tel. fax. 15 8322243, e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Funkcję Inspektora ochrony danych dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej pełni p. Cezary Gradziński zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • nadania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO przez administratora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22.
  • wprowadzania do SIO danych o uczniach, danych o nauczycielach i pozostałych pracownikach szkoły oraz warunkach dydaktycznych, materialnych i finansowych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w zw. z art. 40 ust.1 pkt.1,pkt.2,pkt. 3, art. 43 ust. 1 pkt. 1 lit. a. ,art. 29 ust. 1 pkt.1 oraz art.68 ust.2 pkt. 1 i 2 (Upoważnienia) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900).

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji   celu przetwarzania , oraz przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67).

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

1)    Żądania od administratora

1a) Dostępu do swoich danych osobowych

1b) Ich sprostowania

1c) Ograniczenia przetwarzania

2) Wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odpowiednio brak dostępu do bazy danych SIO lub nieprawidłowe dane dotyczące nauczycieli, uczniów oraz warunków dydaktycznych , finansowych i materialnych w SIO.

9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.