Historia szkoły Drukuj

Inicjatywa

Myśl powołania nowej szkoły średniej - zawodowej zrodziła się na kursie dla dyrektorów i kierowników szkół spółdzielczych w Zawoi k/Makowa Podhalańskiego w dniach od 16-31 lipca 1946 roku. Na tym kursie, po licznych dyskusjach zdecydowano zwrócić się do Ministerstwa Oświaty o zezwolenie otwarcia liceum zawodowego w Sandomierzu - pracującego na rzecz przemysłu owocowo-warzywnego.

Nareszcie

Niecały rok trwały intensywne przygotowania, by ostatecznie po wielu trudnościach 27 września 1947 roku uroczyście dokonać otwarcia szkoły pod nazwą: "PAŃSTWOWE LICEUM SPÓŁDZIELCZE PRZETWÓRSTWA OGRODNICZEGO" (Zarządz. Nr III WAG-34-35/47 Min. Ośw. z dnia 25.VII.1947r.[Dz. Urz. MO Nr 8 poz. 220]).
Pierwsi absolwenci PLSPO opuścili szkołę w czerwcu 1949 r. uzyskując tytuł:
TECHNIK PRZETWÓRSTWA OGRODNICZEGO

Pierwszymi absolwentami byli:

Adamczak Stefan, Antoni
Balawajder Jan
Bigos Marcin, Czesław
Bielski Leon
Borowiecki Julian, Konstanty
Burzyński Marian
Dasiewicz Władysław
Dryll Ryszard, Kazimierz
Gałas Kazimierz
Garbarczyk Iwona, Regina
Gromadzki Kazimierz, Jan
Grzesiak Henryk, Józef
Grzesiuk Witold, Jan
Kaczor Tadeusz
Kęsy Janina
Kossowski Stanisław
Kwasek Zofia
Mroczkowska Genowefa
Niemczuk Władysław
Olszewska Janina
Ozdziński Eustachiusz
Pękalski Tadeusz, Stanisław
Pidek Witold, Jan
Rej Wincenty, Władysław
Polit Marcin
Siwiński Bolesław
Skoczylas Zygmunt
Sobuś Maria, Małgorzata
Sudnik Włodzimierz
Skowron Tadeusz

Tu natomiast prezentujemy nazwiska ich nauczycieli i wychowawców:

Bielas Helena - nauczyciel wychowania fizycznego,
Bielas Marian - nauczyciel towaroznawstwa i z-ca dyrektora,
Deka Kazimierz - nauczyciel technologii,
Domagała Leontyna - nauczyciel języka polskiego,
Fugiel Władysław - nauczyciel geografii,
Gorielewska Aleksandra - nauczyciel matematyki,
ks. Jarzyna Julian - nauczyciel religii,
Kamiński Józef - nauczyciel wychowania fizycznego - kierownik internatu,
Kolasińska Władysława - nauczyciel języka angielskiego,
Krawczyk Zygmunt - nauczyciel zawodu,
Krzemiński Józef - nauczyciel ekonomii,
Miguła Wacław - nauczyciel technologii - kierownik szkolenia zawodowego,
Pięta - nauczyciel chemii,
Pyrko Zygmunt - dyrektor szkoły,
Sobolewski Wincenty - lekarz szkolny,
Soczek Zygmunt - nauczyciel technologii chłod.,
Trześniewska Stanisława - nauczyciel księgowości,
Żwinklewicz Olgierd - nauczyciel chemii,
Kochanowski Stanisław - woźny szkolny.

Dalsze lata

Szkoła wciąż się rozrasta. Równocześnie z rozwojem szkoły przetwórczej i funkcjonującym nadal Liceum Spółdzielczym, powstają szkoły o kierunkach administracyjnym i handlowym. I tak w roku 1949/50 powstało Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe dla niepracujących i dorosłych, Państwowe Liceum Handlu Ogrodniczego, a w roku 1950/51 Technikum Administracyjno-Gospodarcze.

W roku 1951 Zespół Szkół przyjął nazwę "Państwowy Zakład Kształcenia w Przetwórstwie i Handlu Ogrodniczym", w skład którego wchodziły następujące szkoły:

- Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (2 letnie po II kl. LO i 4 letnie po VII kl. szkoły podstawowej
Technikum Administracyjno-Gospodarcze (2 letnie po II kl. LO)

- Technikum Administracyjno-Handlowe (2 letnie po II kl. LO)

- Technikum Finansowo-Rachunkowe (3 letnie po VII kl. szkoły podstawowej)

- Technikum Towaroznawcze (3 letnie po VII kl. szkoły podstawowej)

W latach następnych szkoła znów zmienia nazwę na Technikum Przemysłu Spożywczego i kształci uczniów przede wszystkim w przetwórstwie ogrodniczym, zachowując jednak klasy o profilach: administracyjno-gospodarczym, handlowym, towaroznawczym i finansowo-rachunkowym. Ostatecznie w roku 1955/56 przyjmuje nazwę Technikum POW.

Marmolada i Sorbona

Należy wyjaśnić popularną nazwę szkoły "Marmolada". Był zwyczaj tworzenia lokalnych przydomków dla szkół. Nazwy te pochodziły od charakteru placówki kształcenia. "Marmolada" natomiast wywodzi się od produkcji marmolady jaką młodzież produkowała i produkuje nadal w szkolnej przetwórni. Nazwa jest tak popularna i znana w Sandomierzu, że dziś zapytany przechodzień o Zespół Szkół Spożywczych, odpowie "a ha, Marmolada", chodzi panu chyba o "Marmoladę".
Nazwa sympatyczna, trwale związana ze szkołą i środowiskiem, ale również znana w Polsce - dzięki jej absolwentom. Od 1.X.1959 r. - jako pierwsza w Sandomierzu i woj. kieleckim została uruchomiona Państwowa Szkoła Techniczna - kierunek POW (2-letnia). Od razu do tej szkoły przylgnęła nazwa "SORBONA", której twórcą był prawdopodobnie M. Bielas.
Do "Sorbony" przyjmowano tylko po maturze. Należało złożyć egzamin wstępny z biologii i chemii. Pierwszy rok liczył ponad 50 osób, a ostatecznie ukończyło 42 osoby. Słuchacze rekrutowali się dosłownie z całej Polski. Wiek słuchaczy wahał się od 19 do 28 lat. Niektórzy mieli już poza sobą kilka lat pracy. Egzaminy, zaliczenia, sesje obowiązywały jak na wyższych studiach. Dziekanem PST i opiekunem roku był mgr inż. Jan Kaleciak.
W ponad 30 latach istnienia szkoła ta zmieniała swoje oblicze i nazwy, zmieniały się rygory, a w końcu uwarunkowano ją jako średnią szkołę zawodową, przygotowującą absolwentów LO do pracy (PSZ - Policealne Studium Zawodowe).
W sumie szkołę tę opuściło 2000 absolwentów. Ciekawostką tej szkoły o charakterze lokalnej sensacji było szkolenie młodzieży zagranicznej. W latach 1979-1982 szkoliło się łącznie 26 Nigeryjczyków na trzech kierunkach kształcenia: przetwórstwa owoców i warzyw, chłodnictwa i zamrażalnictwa, oraz mleczarstwa. Szkoła miała z nimi wiele problemów, szczególnie natury wychowawczej.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte

Szkoła wciąż poszukuje nowych specjalności i zawodów. Już od roku 1971 istnieje dwuletnia Zasadnicza Szkołą Zawodowa o kierunku: przetwórstwo owoców i warzyw, następnie staje się trzyletnią i poszerza specjalizację o mleczarstwo oraz kucharz-kelner. W dwa lata po uruchomieniu ZSZ - dla jej absolwentów nie tylko z Sandomierza (Pińczowa, Rzeszowa, Białegostoku, Lublina i innych) w roku 1973/74 powstaje Technikum POW na podbudowie ZSZ - 2,5 letnie.

Jubileusze szkoły

10 grudnia 1972 roku TPOW uroczyście obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar, zaś Rada Narodowa miasta Sandomierza przyznała medal "Zasłużony dla Miasta Sandomierza", a nauczyciele i pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody oraz obowiązujące w tym czasie tytuły "profesorów" szkoły średniej.
W związku z coraz większą liczbą szkół w jednym obiekcie (4) a zarazem zmianą na stanowiskach kierowniczych (odszedł zastępca dyr. do spraw pedagogicznych - na inspektora oświaty mgr Zbigniew Nazimek oraz zmarł nagle drugi z-ca dyr. mgr inż. Jan Kaleciak - grudzień 1973 r.), z dniem 2.01.1974 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach powołuje Zespół Szkół Zawodowych, później dodaje Nr 1, która to nazwa utrzymuje się do roku 1980.
14 października 1978 roku z rocznym opóźnieniem zorganizowano 30-lecie naszej Marmolady" wspólnie z ZPOW - Dwikozy, które obchodzą swoje 40-lecie. Na rocznicowe święto w tej szkole oprócz licznie zgromadzonej młodzieży, absolwentów, pracowników ZPOW, nauczycieli i pracowników szkoły i rodziców przybyły też władze oświatowe i polityczne woj. tarnobrzeskiego. Podniosłym momentem uroczystości było nadanie szkole - imienia Komisji Edukacji Narodowej, odsłonięcie tablicy upamiętniającej ten moment, odsłonięcie rzeźby pod nazwą "Flora" oraz dekoracja zasłużonych pedagogów i pracowników ZPOW odznaczeniami państwowymi. Były również nagrody i odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu". Po raz kolejny w roku 1980/81 zmienia się nazwa szkoły na Zespół Szkół Spożywczych im. KEN i została ona do dziś.
Gwar rozmów i wspomnień, radością i łzami wzruszeń napełniła się szkoła 27 września 1997 r., kiedy to zorganizowano Zjazd Absolwentów z okazji 50-tych Urodzin naszej Jubilatki. Szczere i serdeczne słowa skierowane przez wychowanków pod adresem Nauczycieli, Koleżanek i Kolegów były cenną nagrodą dla wszystkich, którzy "przeszli progi sławnej Marmolady". Podkreślały dużą wartość szkoły, jej znaczenie w regionie i kraju, a także za granicą, oraz potrzebę jej istnienia.

Nowa szkoła MSZ i inne inicjatywy

Do istniejącego Zespołu Szkół Spożywczych od 1 września 1983 roku dochodzi zupełnie nowa szkoła, a mianowicie Medyczne Studium Zawodowe. Medyczne Studium Zawodowe z pracą swą wychodziło poza szkołę. Objęło opieką pielęgniarską dzieci upośledzone przebywające w specjalnym zakładzie w Gościeradowie. W 1989 roku dochodzą sygnały o ewentualnej likwidacji studium ze względu na brak pracy dla absolwentów. W roku szkolnym 1993/94 Studium Medyczne opuściła ostatnia grupa wydziału pielęgniarskiego, a 1994/95 wydziału analityki medycznej. MSZ wykształciło w ciągu 12 lat swego istnienia w ZSS w zawodzie 237 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 80 techników analityki medycznej.