Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 Drukuj

Kryteria przyjęć do klas pierwszych
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
na rok szkolny 2017/2018

Zasada przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

Dostateczny – 8

Dobry – 12 punktów

Bardzo dobry – 16 punktów

Celujący – 20punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

Dostateczny – 8

Dobry – 12 punktów

Bardzo dobry – 16 punktów

Celujący – 20 punktów

Język obcy nowożytny

Dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

Dostateczny – 8

Dobry – 12 punktów

Bardzo dobry – 16 punktów

Celujący – 20punktów

Przedmiot wybrany przez szkołę dla danego oddziału

Dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

Dostateczny – 8

Dobry – 12 punktów

Bardzo dobry – 16 punktów

Celujący – 20 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przed świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

7 punktów(finaliści jednego konkursu)

10 punktów(finaliści kilku konkursów)

Zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanym przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół

laureat – 7 PUNKTÓW

FINALISTA – 5 PUNKTÓW

WYSOKIE MIEJSCA W KONKURSACH ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

NA SZCZEBLU:

- MIĘDZYNARODOWYM- 4 PKUNKTY

- KRAJOWYM – 3 PUNKTY

- WOJEWÓDZKIM- 2  PUNKTY

- POWIATOWYM – 1 PUNKT

4 punkty

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze

wolontariusza

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów otrzymanych za świadectwa i szczególne osiągnięcia ucznia należy pomnożyć przez 2

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 

O PRZYJĘCIU DO WYBRANEJ SZKOŁY I KLASY DECYDUJE NAJWIĘKSZA SUMA PUNKTÓW UZYSKANA PRZEZ KANDYDATA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM.

 

Kandydat do klasy pierwszej składa od 15 maja do 28 czerwca 2017 r. następujące dokumenty
w sekretariacie szkoły:

 • podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.zsgih.sandomierz.pl),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem  i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada).

Od 23 czerwca 2017 r. od godz. 9:00 do 27 czerwca 2017r. do godz.15:00, kandydat doręcza:

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Po przyjęciu do szkoły, kandydaci do BS I Stopnia kucharz, cukiernik dostarczają:

 • pracowniczą książeczkę zdrowia z wpisem wyników badań nosicielstwa oraz lekarza medycyny pracy i zaświadczenie z przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Do 03 lipca 2017r., do godz. 15:00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Do 11 lipca 2017r.  do godz. 15:00 – uczniowie przyjęci w wyniku postępowania rekrutacyjnego powinni dostarczyć oryginały: świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

12 lipca 2017r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

 

Od 12 do14 lipca 2017 r. kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wcześniej  wybranej szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły (w miarę wolnych miejsc), składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

Niedoręczenie w/w dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.


Rekrutacja uzupełniająca

Od 12 do 14 lipca 2017 r. składanie dokumentów w sekretariacie szkoły:

 • podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.zsgih.sandomierz.pl)
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada).

27 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Do 31 lipca 2017 r. uczniowie przyjęci w wyniku uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego powinni dostarczyć oryginały:  świadectwa i zaświadczenia
o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

1 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

           

Niedoręczenie w/w dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.