Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 Drukuj

Warunki i tryb przyjmowania uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej do klas pierwszych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN  w Sandomierzu

w roku szkolnym 2020/2021

Opracowano na podstawie na podstawiezarządzenia nr 3/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 dla klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia.

 

Na podstawie:

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148  ze zm.), § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2019 poz. 1737).

§ 1

1. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
w Sandomierzu w roku szkolnym 2020/2021 organizuje nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa :

·      mundurowo-sportowa

- w zakresie rozszerzonym język angielski

- w zakresie rozszerzonym geografia lub biologia,

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski ( min. w grupie 12 osób)

Technikum Nr 2:

●  zawód technik hotelarstwa:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski ( min. w grupie 12 osób)

● zawód technik organizacji turystyki:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski( min. w grupie 12 osób)

● zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski( min. w grupie 12 osób)

Branżowa Szkoła I stopnia

·       zawód kucharz

-  nauczany język obcy: angielski.

- wybrane przedmioty: geografia, chemia

Branżowa Szkoła I stopnia

·       zawód cukiernik

-  nauczany język obcy: angielski.

- wybrane przedmioty: geografia, chemia

Branżowa Szkoła I stopnia

·       zawód kelner

-  nauczany język obcy: angielski.

- wybrane przedmioty: geografia, chemia

Branżowa Szkoła I stopnia

·       zawód pracownik obsługi hotelowej

-  nauczany język obcy: angielski

- wybrane przedmioty: geografia, chemia§ 2

Kryteria przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,  technikum i branżowej szkoły I stopnia:

·      o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.
w Sandomierzu mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.

·      przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

ü  liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu ósmoklasisty

ü  liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

LiceumOgólnokształcące:

·      językpolski,

·      matematyka

·      edukacja dla bezpieczeństwa

·      wychowanie fizyczne lub informatyka

Ustala się limit w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego - 90 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż  80 pkt.

 

Technikum

·      klasa w zawodzie technik hotelarstwa:

·      język polski,

·      matematyka

·      język obcy nowożytny

·      wychowanie fizyczne lub informatyka

·      klasa w zawodzie technik organizacji turystyki

·      język polski,

·      matematyka

·      język obcy nowożytny

·      wychowanie fizyczne lub informatyka

·      klasa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

·      język polski,

·      matematyka

·      język obcy nowożytny

·      wychowanie fizyczne lub informatyka

Ustala się limit w oddziałach Technikum min. 60 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 50 pkt.

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Kucharz, Cukiernik. Kelner, Pracownik obsługi hotelowej :

·      język polski,

·      matematyka

·      język obcy nowożytny

·      wychowanie fizyczne lub informatyka

Liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia:

1.      ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

2.      potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z:

·                                            języka polskiego

·                                            języka angielskiego

·                                            języka niemieckiego

·                                            języka rosyjskiego

·                                            historii

·                                            matematyki

·                                            fizyki

·                                            biologii

·                                            chemii

·                                            geografii

·                                            informatyki

3.      potwierdzone osiągnięcia sportowe

4.      potwierdzone osiągnięcia artystyczne

5.      osiągnięcia w aktywności społecznej ( w tym wolontariat)

Nie ustala się limitu punktowego w oddziałach branżowej szkoły I stopnia

§ 3

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do końca lutego

do końca lutego

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 maja

do 23 czerwca 2020 r.

od 22 do 27 lipca 2020 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 do 30 czerwca 2020 r.

do godziny 15:00

___________________

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności 

do 24 czerwca 2020 r.

do 24 lipca 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 10 lipca  2020 r.

 

Do 16 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 11 maja  do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca do 18 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 do 20 lipca 2020 r. do godziny 15:00

Od 17 do 21 sierpnia
2020 r. do godziny 15:00

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 lipca 2020 r. do godziny 14:00

24 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00

10

Poinformowanie przez dyrektora szkoły  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 28 lipca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odstąpienie od przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


§ 4

Zasady przyznawania punktów  przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia na podstawie Zarządzenia
nr 3/2020 r Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

·      liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty - 100 pkt.,

·      liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

·      języka polskiego,

·      matematyki,

·      języka obcego nowożytnego przeliczane są na punkty według zasady, iż z języka polskiego, matematyki można uzyskać maksymalnie 35 punktów, czyli jeden procent
w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu oraz z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent
w każdym z zakresów odpowiada 0,30 punktu

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno -  przyrodniczych – maksymalnie 72 punktów.

4.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacjaszczegółowa

Punktacjamaksymalna

Językpolski

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Językobcynowożytny

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Przedmiot wybrany przez

szkołę dla danego oddziału

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

Max. 10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Max.10 punktów

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

  •  międzynarodowym – 4 pkt
  •  krajowym – 3 pkt
  •  wojewódzkim – 2 pkt
  • powiatowym – 1 pkt

Max. 4 punktów

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.

Aktywność społeczna

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

$1a)      celującym – przyznaje się po 30 punktów,

$1b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

$1c)      dobrym – przyznaje się po 20 punktów,

$1d)     dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,

$1e)      dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

 2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

$1a)      celującym – przyznaje się po 20 punktów,

$1b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

$1c)      dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

$1d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

$1e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Egzaminósmoklasisty

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów


5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 

§ 5

Dokumentacja kandydata do szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego,

technikum,  branżowej szkoły I stopnia.

Kandydat do klasy pierwszej składa następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

·      podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły http://www.zsgih.sandomierz.pl),

·      trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

·      orzeczenie lekarskie,

·      zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)

·      kopię / oryginał  świadectwa ukończenia szkoły

·      kopię / oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po przyjęciu do szkoły uczniowie Branżowej szkoły I stopnia - zawód: kucharz, cukiernik, kelner, pracownik obsługi hotelowej oraz Technikum – zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner dostarczają:

·      pracowniczą książeczkę zdrowia z wpisem wyników badań nosicielstwa oraz lekarza medycyny pracy i zaświadczenie z przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 6

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

Załącznik nr 1

Informacja o liczbie wolnych miejsc

po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Data

Nazwa zespołu

szkół

Nazwa szkoły

Miejscowość

Adres szkoły

Typ szkoły

Przedmioty rozszerzone/ zawód/klasa

Ilość wolnych miejsc

 

             
               
               

...............................................

         dyrektor szkoły