Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 Drukuj

Kryteria przyjęć do klas pierwszych
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
na rok szkolny 2019/2020

Warunki i tryb przyjmowania uczniów po gimnazjum do klas pierwszych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN  w Sandomierzu

w roku szkolnym 2019/2020

Opracowano na podstawie na podstawiezarządzenia nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

Na podstawie:

art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 60 z późno zm.),
w związku z art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późno zm.), § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017, poz. 586).

§ 1

1. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020 organizuje nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa :

 • mundurowo-sportowa

- w zakresie rozszerzonym język angielski od klasy pierwszej

- w zakresie rozszerzonym przedmioty wybrane w klasie drugiej: geografia, biologia,

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

Technikum Nr 2:

●  zawód technik hotelarstwa:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

● zawód technik organizacji turystyki:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

● zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

zawód technik usług kelnerskich

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód kucharz

-  nauczany język obcy: angielski.

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód cukiernik

-  nauczany język obcy: angielski.

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód kelner

-  nauczany język obcy: angielski.

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód pracownik obsługi hotelowej

-  nauczany język obcy: angielski.

§ 2

Kryteria przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,  technikum i branżowej szkoły I stopnia:

 • o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.
  w Sandomierzu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 • przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

Liceum Ogólnokształcące:

 • język polski,
 • matematyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne lub informatyka

Ustala się limit w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego - 100 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 90 pkt.

Technikum

 • klasa w zawodzie technik hotelarstwa:
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne lub informatyka
  • klasa w zawodzie technik organizacji turystyki
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • wychowanie fizyczne lub informatyka
   • klasa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
   • język polski,
   • matematyka
   • język obcy nowożytny
   • wychowanie fizyczne lub informatyka
    • klasa w zawodzie technik kelner
    • język polski,
    • matematyka
    • język obcy nowożytny
    • wychowanie fizyczne lub informatyka

Ustala się limit w oddziałach Technikum min. 80 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 70 pkt.

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Kucharz, Cukiernik. Kelner, Pracownik obsługi hotelowej :

 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne lub informatyka

Liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 2. potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z:
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego
 • historii
 • matematyki
 • fizyki
 • biologii
 • chemii
 • geografii
 • informatyki
 1. potwierdzone osiągnięcia sportowe
 2. potwierdzone osiągnięcia artystyczne
 3. osiągnięcia w aktywności społecznej ( w tym wolontariat)

Nie ustala się limitu punktowego w oddziałach branżowej szkoły I stopnia

§ 3

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja

do 25 czerwca 2019 r.

Od 26 do 30 lipca 2019 r..

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 19 do 25 czerwca 2019 r.

___________________

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 15 lipca   2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

od 16 do 18 lipca 2019 r.

Od 21 do 23 sierpnia 2019 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 16 do 24 lipca 2019 r.

Od 21 do 29 sierpnia 2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r..

30 sierpnia 2019 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 26 lipca 2018 r.

30 sierpnia 2019 r.

§ 4

Zasady przyznawania punktów  przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia na podstawie Zarządzenia
nr 3/2019 r Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent
  w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno -  przyrodniczych – maksymalnie 72 punktów.

4.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Język obcy nowożytny

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Przedmiot wybrany przez

szkołę dla danego oddziału

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

Max. 10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Max.10 punktów

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt
 • krajowym – 3 pkt
 • wojewódzkim – 2 pkt
 • powiatowym – 1 pkt

Max. 4 punktów

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.

Aktywność społeczna

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 2. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 3. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 4. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 5. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 6. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów


5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.


§ 5

Dokumentacja kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego,

technikum,  branżowej szkoły I stopnia.

Kandydat do klasy pierwszej składa następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły http://www.zsgih.sandomierz.pl),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)
 • kopię / oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • kopię / oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Po przyjęciu do szkoły uczniowie Branżowej szkoły I stopnia - zawód: kucharz, cukiernik, kelner, pracownik obsługi hotelowej oraz Technikum – zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner dostarczają:

 • pracowniczą książeczkę zdrowia z wpisem wyników badań nosicielstwa oraz lekarza medycyny pracy i zaświadczenie z przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 6

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

 

 

 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej do klas pierwszych

 

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN  w Sandomierzu

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Opracowano na podstawie na podstawiezarządzenia nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

Na podstawie:

 

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 996 z późno zm.), w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6 i art. 165 ust. 5, art.l87 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 60 z późn zm.), § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).

 

§ 1

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej
w Sandomierzu w roku szkolnym 2019/2020 organizuje nabór do następujących szkół:

 

Liceum Ogólnokształcące:

 

Klasa :

 

 • mundurowo-sportowa

 

- w zakresie rozszerzonym język angielski

 

- w zakresie rozszerzonym geografia lub biologia,

 

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

 

Technikum Nr 2:

 

●  zawód technik hotelarstwa:

 

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

 

● zawód technik organizacji turystyki:

 

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

 

● zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

 

- w zakresie rozszerzonym: język angielski

 

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

 

zawód technik usług kelnerskich

 

- w zakresie rozszerzonym: język angielski

 

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

 • zawód kucharz

 

-  nauczany język obcy: angielski.

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

 • zawód cukiernik

 

-  nauczany język obcy: angielski.

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

 • zawód kelner

 

-  nauczany język obcy: angielski.

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

 • zawód pracownik obsługi hotelowej

 

-  nauczany język obcy: angielski

 

§ 2

 

Kryteria przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,  technikum i branżowej szkoły I stopnia:

 

 • o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.
  w Sandomierzu mogą ubiegać się absolwenci ósmych klas szkół podstawowych.
 • przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

ü  liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

ü  liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

 

Liceum Ogólnokształcące:

 

 • język polski,
 • matematyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne lub informatyka

 

Ustala się limit w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego - 100 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 90 pkt.

 

Technikum

 

 • klasa w zawodzie technik hotelarstwa:
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne lub informatyka
  • klasa w zawodzie technik organizacji turystyki
  • język polski,
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
  • wychowanie fizyczne lub informatyka
   • klasa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
   • język polski,
   • matematyka
   • język obcy nowożytny
   • wychowanie fizyczne lub informatyka
    • klasa w zawodzie technik kelner
    • język polski,
    • matematyka
    • język obcy nowożytny
    • wychowanie fizyczne lub informatyka

 

Ustala się limit w oddziałach Technikum min. 80 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 70 pkt.

 

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Kucharz, Cukiernik. Kelner, Pracownik obsługi hotelowej :

 

 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne lub informatyka

 

Liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

 1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 2. potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z:

 

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego
 • historii
 • matematyki
 • fizyki
 • biologii
 • chemii
 • geografii
 • informatyki

 

 1. potwierdzone osiągnięcia sportowe
 2. potwierdzone osiągnięcia artystyczne
 3. osiągnięcia w aktywności społecznej ( w tym wolontariat)

 

Nie ustala się limitu punktowego w oddziałach branżowej szkoły I stopnia

 

§ 3

 

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja

do 25 czerwca 2019 r.

od 26 do 30 lipca 2019 r..

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 19 do 25 czerwca 2019 r.

___________________

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 15 lipca 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

od 16 do 18 lipca 2019 r.

od 21 do 23 sierpnia 2019 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 16 do 24 lipca 2019 r.

od 21 do 29 sierpnia
2019 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 26 lipca 2018 r.

30 sierpnia 2019 r.

 

§ 4

 

Zasady przyznawania punktów  przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia na podstawie Zarządzenia
nr 4/2019 r Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

 

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty - 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 100 pkt.

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego przeliczane są na punkty według zasady, iż z języka polskiego, matematyki można uzyskać maksymalnie 35 punktów, czyli jeden procent
  w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu oraz z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent
  w każdym z zakresów odpowiada 0,30 punktu

 

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno -  przyrodniczych – maksymalnie 72 punktów.

 

4.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Język obcy nowożytny

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Przedmiot wybrany przez

szkołę dla danego oddziału

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

Max. 10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Max.10 punktów

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt
 • krajowym – 3 pkt
 • wojewódzkim – 2 pkt
 • powiatowym – 1 pkt

Max. 4 punktów

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.

Aktywność społeczna

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 


5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 

§ 5

 

Dokumentacja kandydata do szkoły ponadpodstawowej: liceum ogólnokształcącego,

 

technikum,  branżowej szkoły I stopnia.

 

Kandydat do klasy pierwszej składa następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

 

 • podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły http://www.zsgih.sandomierz.pl),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)
 • kopię / oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • kopię / oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Po przyjęciu do szkoły uczniowie Branżowej szkoły I stopnia - zawód: kucharz, cukiernik, kelner, pracownik obsługi hotelowej oraz Technikum – zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner dostarczają:

 

 • pracowniczą książeczkę zdrowia z wpisem wyników badań nosicielstwa oraz lekarza medycyny pracy i zaświadczenie z przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

§ 6

 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego