Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 Drukuj

Kryteria przyjęć do klas pierwszych
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
na rok szkolny 2018/2019

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN  w Sandomierzu opracowano na podstawie: 

1. zarządzenia nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkoły ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe  i na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych.

2. art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz 60).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586).

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

§ 1

1. Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu w roku szkolnym 2018/2019 organizuje nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

Klasa :

 • podstawy wojskowości / ratownictwo medyczne

- w zakresie rozszerzonym język angielski od klasy pierwszej

- w zakresie rozszerzonym przedmioty wybrane w klasie drugiej: geografia, biologia, wos

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski lub francuski

Technikum Nr 2:

●  zawód technik hotelarstwa:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski lub francuski

● zawód technik obsługi turystycznej:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski lub francuski

● zawód technik żywienia i usług gastronomicznych:

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski lub francuski

zawód kelner

- w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

- drugi język obcy:  niemiecki lub rosyjski lub francuski

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód kucharz

-  nauczany język obcy: angielski.

Branżowa Szkoła I stopnia

 • zawód cukiernik

-  nauczany język obcy: angielski.

Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej w Branżowej Szkole I stopniaw zawodach:

 • kucharz
 • cukiernik

dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły.

§ 2

Kryteria przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego,  technikum i branżowej szkoły I stopnia:

 • o przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im.
  w Sandomierzu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 • przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

Liceum Ogólnokształcące:

 • język polski,
 • matematyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne

Ustala się limit w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego -90 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 80 pkt.

Technikum

 • klasa w zawodzie technik hotelarstwa:
 • klasa w zawodzie technik obsługi turystycznej
 • klasa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • klasa w zawodzie kelner
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne
 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne

Ustala się limit w oddziałach Technikum min. 70 pkt, w przypadku wolnych miejsc próg może zostać obniżony, lecz nie mniej niż 60 pkt.

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Kucharz, Cukiernik:

 • język polski,
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • wychowanie fizyczne

Liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 2. potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z:

języka polskiego

języka angielskiego

języka niemieckiego

języka rosyjskiego

historii

matematyki

fizyki

biologii

chemii

geografii

informatyki

 1. potwierdzone osiągnięcia sportowe
 2. potwierdzone osiągnięcia artystyczne
 3. osiągnięcia w aktywności uczniów – wolontariat

Nie ustala się limitu punktowego w oddziałach branżowej szkoły I stopnia

 

§ 3

 1. Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.05 do 20.06. 2018 r.

do 10.07. 2018r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22.06 - 26.06.2018r. (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda 22.06.2018 r.)

___________________

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy uso

27 – 28.06.2018r.

do 11.07.2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 28.06.2018r.

do 12.07.2018r.

5.

Dla młodzieży z zagranicy starającej się o przyjęcie do ZSGiH w Sandomierzu Dyrektor szkoły przeprowadza wstępną kwalifikację.

do 26.06. 2018r.

__________________

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

do 05.07.2018r.

do 13.08.2018r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 06.07.2018 r. o godz. 10.00

21.08. 2018 r.

8.

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 18.07.2018 r.

21.08. 2018 r.

9.

Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso.

od 18.07 do   20.08. 2018r.

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso.

21.08. 2018 r.

 

 

 

 

 

§ 4

Zasady przyznawania punktów  przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 18 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno -  przyrodniczych – maksymalnie 79 punktów.

4.Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Język obcy nowożytny

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Przedmiot wybrany przez

szkołę dla danego oddziału

Dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Dostateczny – 8 punktów

Dobry – 14 punktów

Bardzo dobry – 17 punktów

Celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

Max. 10 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Max. 10 pkt.

Zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim organizowanym przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół

Laureat – 7 pkt

Finalista – 5 pkt

Max.7 punktów

Laureat – 7 pkt

Finalista – 5 pkt

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt
 • krajowym – 3 pkt
 • wojewódzkim – 2 pkt
 • powiatowym – 1 pkt

Max. 4 pkt

wolontariat

3 pkt.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów


5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

§ 5

Dokumentacja kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego,

technikum,  zasadniczej szkoły zawodowej.

Kandydat do klasy pierwszej składa następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • podanie (na druku pobranym w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły http://www.zsgih.sandomierz.pl),
 • trzy fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie lekarskie,
 • zaświadczenie o wynikach konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych (o ile takie posiada)
 • kopię / oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • kopię / oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Po przyjęciu do szkoły uczniowie ZSZ - zawód: kucharz, cukiernik oraz Technikum – zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner dostarczają:

 • pracowniczą książeczkę zdrowia z wpisem wyników badań nosicielstwa oraz lekarza medycyny pracy i zaświadczenie z przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 6

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.