ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzona dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Dariusz Łuczak
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz
 • E-mail: dariusz.luczak@zsgih.sandomierz.pl
 • Telefon: 608 398 588

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła usytuowana jest na parterze. Do wejścia A do szkoły  prowadzi płaska droga umożliwiająca dojazd na wózku. Wejście główne jak i brama wejściowa dostosowane są szerokością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście B znajduje się od drugiej strony budynku oraz nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jednak jest możliwość bezproblemowego przemieszczenia sie do wejścia A na wózku inwalidzkim.

Skip to content